راه پله ها یک قسمت اساسی در هر راه فرار هستند انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در راه پله ها خیلی مهم است

آشپزخانه ها معمولاً یک فضای خطرناک هستند و اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی در برابر آتش بسیار مهم است.

کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در پذیرایی ها به دلیل طبیعت متنوع مناطق پذیرایی ، خطرات آتش سوزی معمولاً به طور گسترده گسترش می یابد…

راهروها معمولاً دارای خطرهای محدود آتش سوزی هستند و مکان کلیدی برای دسترسی کپسول آتش نشانی از اتاق های مجاور هستند.