انواع دسته بندي هاي حریق یا آتش سوزی ها

جهت سهولت در پیشگیري و کنترل آتش سوزي، شرکت بایا سیلندر حریق ها را بر حسب ماهیـت مـواد سـوختنی بـه دسـته هـاي مختلفـی تقسیم بندي می کند. مطابق استاندارد ملی به شماره ۷۷۵۶ گروه بندي هـاي آتـش سـوزي را براسـاس ماهیـت مـاده سـوختنی، تعریف می شود:

• آتش سوزی های کلاس A شامل مواد جامد آلی مانند کاغذ و چوب است.
• آتش سوزی های کلاس B شامل مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق ، از جمله بنزین ، گریس و روغن است.
• آتش سوزی های کلاس C شامل گازهای قابل اشتعال است.
• آتش سوزی های کلاس D شامل فلزات قابل احتراق است.
• آتش سوزی های کلاس E شامل تجهیزات الکتریکی / لوازم خانگی است.
• آتش سوزی های کلاس F شامل پختن چربی و روغن است.

 • دسته بندي هاي حریق
      رنگ بندی کلاس های آتش
  A B C D E F
  آب   A          
  ماده شیمیایی مرطوب   A         F
  فوم   A B        
  ماده شیمیایی خشک   A B C   E  
  پودر خشک (آتش سوزی فلزی)         D    
  دی اکسید کربن   A B     E  
  مقایسه طبقات آتش
  آمریکا اروپا انگلیس استرالیا/آسیا سوخت/منبع حرارت
  Class A Class A Class A Class A قابل احتراق معمولی
  Class B Class B Class B Class B مایعات قابل اشتعال
  Class C Class C Class C گازهای قابل اشتعال
  Class C طبقه بندی نشده طبقه بندی نشده Class E تجهیزات الکتریکی
  Class D Class D Class D Class D فلزات قابل احتراق
  Class K Class F Class F Class F روغن یا چربی پخت و پز