خاموش کننده مناسب جهت استفاده راهروها

راهروها یک قسمت اساسی در هر راه فرار هستند و باید از موانع جلوگیری شود. آنها معمولاً دارای خطرهای محدود آتش سوزی هستند اما مکان کلیدی برای دسترسی کپسول آتش نشانی از اتاق های مجاور هستند.
 

خاموش کننده مناسب جهت استفاده راهروها