خاموش کننده مناسب جهت استفاده راهروها

راهروها یک قسمت اساسی در هر راه فرار هستند و باید از موانع جلوگیری شود. آنها معمولاً دارای خطرهای محدود آتش سوزی هستند اما مکان کلیدی برای دسترسی کپسول آتش نشانی از اتاق های مجاور هستند.