کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در راه پله ها

راه پله ها یک قسمت اساسی در هر راه فرار هستند انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در راه پله ها خیلی مهم است و باید از انسداد راهرو دوری کنید. آنها معمولاً دارای خطرات محدود آتش سوزی هستند اما مکان کلیدی برای دسترسی کپسول آتش نشانی از مکان های مجاور هستند.

کپسول آتش نشانی مناسب در راه پله ها