ویژگی هایی که توسط هر کسی قابل استفاده است
مهم نیست که آیا تازه وارد وردپرس هستید یا قبلاً حرفه ایی